Köpvillkor

Allmänt

För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, trots att du har avtalat om något annat. För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.

Om du, som är privatperson, registrerat dig och gjort din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar.

Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt, ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga, utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

Beställning

Du kan beställa via vår webbutik eller telefon. Om du är under 18 år måste du ha målsmans, dvs. förälders, tillstånd. Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post. Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk eller annan skada kommer vi att kräva skadestånd.

Mervärdeskatt

Det framgår tydligt i webbutiken om priserna är inklusive eller exklusive moms.

Leveransbetingelser

Frakt: I de allra flesta fall ingår frakten i produktpriset, i de fall som det inte ingår står det i prouktinformationen. De enda avgifter som kan tillkomma är betalsättens egna(t.ex faktura).

Det är ditt ansvar att se till att adressen, som du angett vid beställningstillfället, är korrekt (superviktigt att portkoden är aktuell om det krävs sådan för att komma in, annars blir du debiterad dubbel leverans då budfirman måste åka två gånger!).

Ändring av beställning

Du kan göra ändringar i din beställning fram till kl 15 dagen innan ett bud ska levereras men såklart önskar vi att du gör det så fort som det bara är möjligt om det blivit fel någonstans eller om du vill välja ett annat motiv! Ändringar måste göras via TELEFON.

Ångerrätt/ Avbeställning

I distansavtalslagen står denna text.

"Du har inte rätt att ångra dig om varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas, om förseglingen brutits eller du har registrerat licensen." Så precis som på livsmedel gäller inte ångerrätten på våra produkter.

En avbeställning måste göras per TELEFON senast kl 15.00 dagen innan budet ska levereras då vi efter det med största sannolikhet har påbörjat tillverkningen.

Reklamationer

Om olyckan varit framme under leveransen och ballongen på något sätt skulle vara skadad så skickar vi naturligtvis en ny utan kostnad.

Information och bilder

Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment. Då ballongerna ibland lever sitt eget liv ska inte bilderna i webbutiken ses som millimeter-exakta avbildningar.

Force Majeure

Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Tvist

Om du är privatperson, har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.